หมวดหมู่: กลต.

SET56


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 14 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 46 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

13/06/2567

11,000

9.52

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

14,300

4.24

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

5,500

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

13/06/2567

2,300

4.25

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

50,000

2.64

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

7,300

2.64

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

100

2.66

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

33,800

2.68

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

30,000

2.68

ซื้อ

ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)

 

นางสาว ฐิตาภรณ์ นามวิชา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

20,086

2.82

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย ไพรัช

คุณะเพิ่มศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

74,000

1.25

ซื้อ

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON)

 

นาย มาร์ติน

สตูวิค

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ

14/06/2567

2,000

2.00

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

157,900

3.89

ซื้อ

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)

 

นาย ศักดิ์สิทธิ์

บริสุทธนะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

4,800,000

-

รับโอน

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)

 

นาย ศักดิ์สิทธิ์

บริสุทธนะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

1,100,000

-

โอน

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)

 

นาย สมศักดิ์

บริสุทธนะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

4,800,000

-

โอน

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)

 

นาย สมศักดิ์

บริสุทธนะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

4,800,000

-

โอน

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

2,151,200

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

9,100

13.96

ซื้อ

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นาย รอยย์ กุนารา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

2,700

17.67

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

56,000

1.31

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นางสาว อนุพร

ภัทธราวาณิชกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

2,100

4.70

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย กิตติศักดิ์ โชคลาภทวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

60,000

6.80

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

1,000,000

4.69

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

12,000

2.90

ซื้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย อมร

ทรัพย์ทวีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

2,400,000

20.52

ขาย

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

10,600

1.65

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

100,000

1.15

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

100,000

1.16

ซื้อ

ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)

 

นาย ปฏิเวธ

ศลิษฏ์อรรถกร

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กลุ่มยง จำกัด)

หุ้นสามัญ

13/06/2567

10,000

1.63

ซื้อ

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)

 

นาย วิโรจน์

พรประกฤต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

12,500

14.20

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นาย ชัชพล ประสพโชค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

11,600

3.43

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

10,000

4.69

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย วัลลภ

เหล่าไพบูลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

20,000

5.90

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

50,000

4.00

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย อภิชาต

ลี้อิสสระนุกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

182,800

4.40

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย สุริยันต์

โคจรโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

10,000

10.20

ซื้อ

. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)

 

นาง นิรมล

รุจิราโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

2,600

4.48

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

13/06/2567

700,000

6.84

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

120,000

6.87

ซื้อ

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI)

 

นาย พงศ์เทพ

โรหิตะศุน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

600

66.07

ซื้อ

อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN)

 

นาย มนชัย

มณีไพโรจน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์)

หุ้นสามัญ

13/06/2567

10,000

2.32

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

170,700

2.72

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนวย

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

100,000

6.90

ซื้อ

เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(APO)

 

นาย นันทกร

อุดมผลกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

200,000

1.33

ซื้อ

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN)

 

นาย ปรีชา

ส่งวัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

1,000,000

1.00

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!