หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 09


ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้

          1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไป

          2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า

          1. ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนั้น มีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน 2559) และมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (สิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2564) 

          2. ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ตามข้อ 1. รวม 2 ฉบับ1 โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาฯ ฉบับปัจจุบันสิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2568

          3. เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำบ่อกุ้ง และการใช้ประโยชน์ด้านการประมงที่มีแนวโน้มเสียสมดุล การเกิดมลพิษและการปนเปื้อนของสารตกค้างที่ปล่อยลงสู่พื้นที่สาธารณะโดยมิได้ผ่านการบำบัดปัญหามลพิษทางน้ำและขยะ รวมทั้งการลักลอบเก็บไข่เต่ามะเฟือง เป็นต้น ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาฯ ฉบับปัจจุบัน จะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทส. จึงได้ยกร่างประกาศ ตามข้อ 1 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 44 และมาตรา 45 ซึ่งบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดำเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้ และเพื่อกำหนดให้มีมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนมาตรการจากประกาศเดิมตามตารางเปรียบเทียบมาตรการ ดังนี้

 

มาตรการเดิม

 

มาตรการใหม่

1. ห้ามก่อสร้างและประกอบกิจการโรงแรมอาคารอยู่รวม อาคารชุดมากกว่า 30 ห้อง ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว (ไม่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)/ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment : EIA)

 

- พื้นที่เกาะยาว กำหนดให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 79 ห้อง (ตำบลเกาะยาวน้อย ความสูงไม่เกิน 12 เมตร ตำบลเกาะยาวใหญ่ ความสูงไม่เกิน 16 เมตร) ทั้งนี้ จำนวนห้องตั้งแต่ 50 – 79 ห้อง ต้องจัดทำรายงาน EIA

2. ห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 

- ไม่มีข้อห้ามก่อสร้างโรงงาน

- กำหนดมาตรการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายผังเมือง

3. ไม่มีข้อกำหนดท้ายประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

- กำหนดให้การก่อสร้างอาคารจำนวนห้องพัก 11 – 49 ห้องต้องดำเนินตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท้ายประกาศฯ

4. โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุดที่มีจำนวนห้องพัก 30 – 79 ต้องจัดทำ (IEE)

 

- กำหนดให้จำนวนห้องพัก 50 – 79 ห้อง ต้องจัดทำรายงาน IEE

 

          ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. .... มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

          1. กำหนดให้พื้นที่ที่ได้มีการกำหนดเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดพังงาเป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าอ่าวพังงา ในท้องที่ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา และตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล พ.ศ. 2534 เฉพาะท้องที่ในจังหวัดพังงา และพื้นที่ภายในแนวเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา ตามกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดพังงา พ.ศ. 2565 ที่ออกตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้น เขตทะเลชายฝั่งรอบบริเวณเกาะที่อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และเกาะดอกไม้

          2. กำหนดเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 บริเวณ ดังนี้

              2.1 บริเวณที่ 1 เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

              2.2 บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้

              2.3 บริเวณที่ 3 เขตน่านน้ำเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมงและชายฝั่ง ได้แก่ พื้นที่ภายในแนวเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา

              2.4 บริเวณที่ 4 เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

              2.5 บริเวณที่ 5 พื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้น บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4

              2.6 บริเวณที่ 6 พื้นที่นอกเหนือจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 5 และพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายก่อนประกาศเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนหรือก่อนประกาศเขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้จะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

          3. กำหนดให้พื้นที่ตามข้อ 2.1 ห้ามกระทำการหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำประมงพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และการทำให้เกิดมลพิษขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ที่มีผลทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม การดำเนินกิจกรรมใดอันเป็นการรบกวนการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล เป็นต้น

          4. กำหนดการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในเขตพื้นที่ตามข้อ 2.1 เป็นโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง โรงเรือนหรืออาคารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าหรือเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมาย

          5. กำหนดให้การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ โดยรอบเขตโบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะ 100 เมตร ต้องมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร

          6. กำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยต้องบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ำสาธารณะ และการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่มีลักษณะเป็นการขยายขนาดพื้นที่อาคารหรือเพิ่มจำนวนห้องพัก หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท้ายประกาศนี้

          7. กำหนดให้ในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการ หรือประกอบกิจการรวมทั้งขั้นตอนการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการ ให้จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

          8. กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาทำหน้าที่ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามประกาศนี้ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หรือแผนงานและงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

          9. กำหนดให้พื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หากมีกฎหมายใดกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ำกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น

          10. กำหนดให้การกระทำ กิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ ให้อนุญาตได้เฉพาะพื้นที่เดิมที่ได้รับอนุญาตไว้เท่านั้นและต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่ประกาศนี้กำหนด

          11. กำหนดให้ร่างประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันที่ร่างประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

______________________

1 (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ให้มีผลใช้บังคับประกาศต่อไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 (สิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2566) 

   (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566 ให้มีผลใช้บังคับประกาศต่อไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 (สิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2568) 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 28 พฤษภาคม 2567

 

 

51016

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!