หมวดหมู่: กลต.

SET70


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 13 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 46 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

60,000

9.72

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

12/06/2567

18,000

9.69

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

16,700

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

16,700

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

11,900

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

12/06/2567

1,600

4.26

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

20,000

3.56

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

74,500

3.62

ซื้อ

ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN)

 

นาย ชัยยศ

สันติวงษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

189,720

-

โอน

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

5,500

3.28

ขาย

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

2,500,000

0.29

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

150,000

0.29

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

100,000

1.40

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

25,800

8.25

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT)

 

นาย ดนุสรณ์

ชูเชิดวัฒนศักดิ์

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

11/06/2567

5,000

9.00

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

110,800

3.89

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

5,172,900

1.36

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

200

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

3,100

13.96

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นาย สยาม

เตียวตรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

142,100

14.24

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

12/06/2567

3,000,000

0.13

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

3,500

1.29

ซื้อ

บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC)

 

นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

12/06/2567

2,194,028

0.28

ขาย

บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC)

 

นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

12/06/2567

4,110,985

0.23

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

107,000

8.90

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

10,000

2.89

ซื้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย อมร

ทรัพย์ทวีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

200,000

22.00

ขาย

พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PK)

 

นาย ปเนต

จงวัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

60,000,000

1.00

ซื้อ

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

18,600

1.68

ซื้อ

มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD)

 

นาย สมศักดิ์

แต่งประกอบ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

26,300

1.29

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

50,000

1.16

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

50,000

1.17

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย กุณฑล

นาคพรหม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

73,400

4.67

ขาย

ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LOXLEY)

 

นาย ธงชัย ล่ำซำ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางมณทิรา ล่ำซำ)

หุ้นสามัญ

13/06/2567

1,500,000

1.50

ซื้อ

วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO)

 

นาย กฤษดา

ชวนะนันท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

200,000

0.50

ซื้อ

วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO)

 

นาย กฤษดา

ชวนะนันท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

100,000

0.50

ซื้อ

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCAP)

 

นาย วิชิต

พยุหนาวีชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

2,500,000

1.90

ซื้อ

. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON)

 

นาง นิรมล

รุจิราโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

20,100

4.47

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

423,100

6.83

ซื้อ

อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL)

 

นาย ทวินโชค

ตันธุวนิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

80,000

25.88

ซื้อ

อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL)

 

นาย อมรศักดิ์

นพรัมภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

2,000,000

26.08

ขาย

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาง เพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

15,900

9.30

ซื้อ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM)

 

นาย ขวัญชัย

กิจก้องขจรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

20,000

19.40

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

2,000

2.71

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย เมธา วนดิลก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

20,000

7.08

ซื้อ

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR)

 

นาย ณัฏฐชัย

ศิริโก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก)

หุ้นสามัญ

12/06/2567

50,000

0.96

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!